Algemene voorwaarden

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad.

Algemene voorwaarden NL Actief (aangepast per 1 januari 2018)

Artikel 1          Definities

 • SPRT ACCNT: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NL Actief een Overeenkomst sluit betreffende Fitness.
 • Reguliere openingstijden: de uren waarin SPRT ACCNT wordt bemand door personeel, zoals aangegeven op www.sportaccent.nl. SPRT ACCNT behoudt zich het recht voor de Reguliere openingstijden zonder kennisgeving hiervan te wijzigen. 
 • Toegangssleutel: de key die De Consument toegang biedt tot SPRT ACCNT
 • De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot Fitness
 • Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
 • De Overeenkomst: Overeenkomst tussen SPRT ACCNT en de Consument ter zake van Fitness.
 • Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.

Artikel 2           Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen SPRT ACCNT en de Consument worden gesloten.

Artikel 3           Het aanbod

 1. SPRT ACCNT brengt het aanbod Schriftelijk of elektronisch uit. Het aanbod is van kracht gedurende een door SPRT ACCNT aangegeven termijn. Als SPRT ACCNT geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 2. Het aanbod omvat ten minste:
 • de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 6;
 • de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
 • de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
 • de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 7. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
 • op welk moment SPRT ACCNT de kosten op grond van artikel 8 jaarlijks kan verhogen;
 • de wijze van betaling en de betalingstermijn;
 • de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;
 • het (huishoudelijk) reglement.
 1. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
 2. Bij het aanbod worden de algemene voorwaarden schriftelijk ter hand gesteld, op zo’n manier dat de Consument daarvan kennis heeft kunnen nemen en ze heeft kunnen bewaren. 

Artikel 4          De Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5 Lidmaatschap

 1. De Overeenkomst geeft De Consument recht om maandag tot en met zondag van 06:00 tot 23:00 gebruik te kunnen maken van alle beschikbare sportfaciliteiten binnen het gekozen lidmaatschap.
 2. Er zal bij inschrijving een digitale foto van De Consument worden gemaakt ter identificatie en veiligheid.

Artikel 6           Bedenktijd

 1. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.
 2. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website SPRT ACCNT) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van SPRT ACCNT en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van SPRT ACCNT.

Artikel 7           Duur en beëindiging

 1. SPRT ACCNT biedt de Consument ten minste de keuze uit:
 • een Overeenkomst van 3 maanden of minder en;
 • een Overeenkomst van langere duur.

Als de Consument een overeenkomst voor 1 jaar of korter wil opzeggen, dan moet hij dit – tenzij anders overeengekomen – doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als de Consument niet tijdig opzegt, dan loopt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De Consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

 1. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 2. De Consument mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als:
 • de Consument (bij voorkeur) Schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Consument niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.
 • het voor de Consument als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.

De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare blessure en/of ziekte, vangt de opzegtermijn aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat Consument door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten.

 1. De Consument moet de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen.
 2. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is SPRT ACCNT gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare  abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
 3. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat Ondernemer gerechtigd is hiervoor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij Consument.
 4. SPRT ACCNT mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:
 • de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
 • de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens SPRT ACCNT of jegens een contractant van SPRT ACCNT.

SPRT ACCNT betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Consument tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.

 1. Indien SPRT ACCNT zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door SPRT ACCNT mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. SPRT ACCNT betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval terug.

Artikel 8           Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.
 2. SPRT ACCNT maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.
 3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Ondernemer te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door Ondernemer bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst. In dat laatste geval heeft Consument tot 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

Artikel 9           Verplichtingen van SPRT ACCNT

 1. SPRT ACCNT staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 2. SPRT ACCNT onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. Indien SPRT ACCNT gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. SPRT ACCNT zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. SPRT ACCNT zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van NL Actief, te weten: ‘NL Actief certificering’ waaronder ook het dopingconvenant.
 6. SPRT ACCNT treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

Artikel 9           Verplichtingen van de Consument

 1. De Consument houdt zich aan de door SPRT ACCNT gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan SPRT ACCNT.
 3. De Consument dient de aanwijzingen van SPRT ACCNT c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan SPRT ACCNT kenbaar te maken, zodat SPRT ACCNT uitleg kan geven.
 4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door SPRT ACCNT beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
 6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan SPRT ACCNT mede te delen.

Artikel 10 Minimumleeftijd

Minderjarigen (personen tot 18 jaar) hebben geen toegang tot SPRT ACCNT tijdens en na de Reguliere Openingstijden (uren waarop er personeel in de Club aanwezig is).

Artikel 11 Toegang

 1. Bij inschrijving krijgt De Consument een toegangssleutel. SPRT ACCNT is en blijft eigenaar van deze toegangssleutel, De Consument heeft deze toegangssleutel in bruikleen. De Consument betaalt bij aanvang van De Consumentmaatschap een borg voor deze toegangssleutel. Deze toegangssleutel wordt uitsluitend door De Consument persoonlijk gebruikt om toegang te krijgen tot SPRT ACCNT. Toegangssleutels zijn niet overdraagbaar.
 2. Bij verlies of diefstal van de toegangssleutel dient De Consument dit direct bij SPRT ACCNT te melden en een nieuwe vervangende toegangssleutel te kopen.
 3. Leden die hun toegangssleutel niet bij zich hebben tijdens onbemande uren zullen niet worden toegelaten in SPRT ACCNT. Andere Leden mogen hen ook geen toegang verschaffen. Het is niet toegestaan de deur voor derden te openen.
 4. Het is niet toegestaan met meer dan 1 persoon op 1 toegangssleutel tegelijkertijd de locatie te betreden. 
 5. Na binnenkomst dient De Consument erop toe te zien dat deur direct sluit. Duurt dit langer dan 30 seconden, dan wordt het alarm geactiveerd.
 6. In het geval van een stroomstoring zal de nooduitgang verlichting De Consument naar de uitgang begeleiden. De deur van de nooduitgang is handmatig te openen in het geval van een stroomstoring.
 7. Technologie maakt onbemand fitness mogelijk. Als om wat voor reden dan ook de technologie het laat afweten, is het niet mogelijk gebruik te maken van de fitnesszaal, buiten onze reguliere openingstijden, totdat het probleem is opgelost. Wij zullen dit tijdig via onze app communiceren tenzij de technologie het buiten de reguliere openingstijden laat afweten. SPRT ACCNT is nooit aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door een dergelijke technische storing.
 8. Je kunt alleen gebruik maken van onbemand fitness als:
  1. je geen betalingsachterstand hebt. 
  2. je toegangssleutel niet geblokkeerd is.
  3. je het introductietraject bij een van de fitnessinstructeurs hebt afgelegd en op de hoogte bent hoe de apparatuur in de fitnesszaal werkt.
  4. je geen gezondheidsproblemen (fysiek of mentaal) hebt die kunnen leiden tot acute medische noodsituaties.
 1. Betreden van- en sporten in SPRT ACCNT buiten de reguliere openingstijden is op eigen risico.

Artikel 12 Video- en audiotoezicht

 1. Om veiligheidsredenen maakt SPRT ACCNT gebruik van video- en audio toezichtapparatuur om SPRT ACCNT 24 uur per dag te observeren en bewaken.
 2. Middels het ondertekenen van de Lidmaatschapsovereenkomst erkent De Consument dat hij/zij na toegang tot SPRT ACCNT onder video- en audio toezicht en –opname staat.
 3. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, kleed- en beoordelingsruimtes.
 4. Het dragen van een pet of capuchon is niet geoorloofd in verband met veiligheid en herkenbaarheid.

Artikel 13 Veiligheid

 1. De Consument begrijpt dat (groeps-)fitnessactiviteiten en het gebruik van fitnessapparatuur niet zonder risico zijn. De Consument sport in SPRT ACCNT op eigen risico.
 2. Leden zijn verplicht om de veiligheidsfuncties van de apparatuur in acht te nemen. Als een Consument niet (zeker) weet hoe een apparaat dient te worden gebruikt, dient hij, alvorens hiervan gebruik te maken, om hulp te vragen bij het personeel van SPRT ACCNT.
 3. De Consument is zich bewust van het feit dat SPRT ACCNT op tijden onbemand is. Op zulke momenten dient De Consument geen fitnessapparatuur te gebruiken waarmee hij niet vertrouwd is.
 4. Van De Consument wordt verwacht dat hij alle veiligheidsmededelingen leest die weergegeven zijn in SPRT ACCNT. In het bijzonder moet De Consument zich houden aan alle instructies met betrekking tot het veilig en correct gebruik van apparatuur in SPRT ACCNT. 
 5. De Consument dient de bediening van de alarmmelders te begrijpen en stemt ermee in om deze alleen in noodsituaties te gebruiken. 
 6. Als De Consument als enige in de fitnesszaal aanwezig is, is het gebruik van het dragen van een paniekknop verplicht. Deze kan De Consument gebruiken als hij behoefte heeft aan medische hulp, hij zich bedreigd voelt of getuige is van verdachte praktijken. Bij het activeren van de paniekknop wordt direct contact gemaakt met de meldkamer van het beveiligingsbedrijf.
 7. De Consument dient de paniekknop bij het verlaten van het pand op de juiste plaats terug te hangen.
 8. De kleedkamers zijn na onze openingstijden gesloten en worden 15 minuten voor de reguliere sluitingstijd op slot gedaan. De Consument dient voor die tijd zijn bezittingen uit de kleedkamer te halen en deze op te bergen en deze in de daarvoor bestemde lockers buiten de kleedkamers op te bergen.
 9. Er is een toilet beschikbaar. Deze toilet is uitgerust met een paniekknop. Ingeval  De Consument zich in nood bevindt kan de paniekknop ingedrukt worden.
 10. Voor lichte verwondingen (snijwonden, schaafwonden, etc.) is een EHBO-kit en AED beschikbaar in de fitnesszaal.
 11. In het geval van een brand, of als wanneer een rookgeur of rookontwikkeling wordt waargenomen, dient De Consument direct het gebouw te verlaten en direct 112 te bellen.
 12. SPRT ACCNT is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door schending van een van bovenstaande veiligheidsvoorschriften.

Artikel 14 Consequenties

 1. Het is niet toegestaan gasten mee te brengen buiten de reguliere openingstijden zonder voorafgaande toestemming van SPRT ACCNT. Als dit beleid wordt geschonden wordt een dagpas van €15,- in rekening gebracht. Bij twee of meerdere overtredingen kan De Consumentmaatschap worden opgeschort of beëindigd. In dat geval ben je het lidmaatschapsgeld over de resterende lidmaatschapsperiode verschuldigd.
 2. Bij een valse alarmmelding inclusief toegangsdeur langer dan 30 seconden geopend houden, wordt er €150,- in rekening gebracht.
 3. Bij verlies van de paniekknop wordt er €50,- in rekening gebracht.
 4. Het in strijd handelen met de algemene voorwaarden en/of huisregels kan intrekking van de toegangssleutel tot gevolg hebben, zonder restitutie van lidmaatschapsgeld.

Artikel 15         Tussentijdse wijzigingen

 1. SPRT ACCNT kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. SPRT ACCNT zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
 2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

Artikel 16         Bewijs van deelname

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.
 2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 17         Betaling

 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
 2. Bij niet tijdige betaling is de Consument in verzuim nadat hij daar door SPRT ACCNT schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is SPRT ACCNT gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is SPRT ACCNT bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.

Artikel 18         Aansprakelijkheid

 1. SPRT ACCNT is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van SPRT ACCNT komt. SPRT ACCNT is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is onrechtmatig handelen van Ondernemer.
 2. SPRT ACCNT zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aansprakelijkheid van SPRT ACCNT is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
 3. De Consument is tegenover SPRT ACCNT aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Artikel 19         Klachten

 1. SPRT ACCNT beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
 2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd – bij SPRT ACCNT in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
 3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.
 4. SPRT ACCNT beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt SPRT ACCNT per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 20         Geschillencommissie

 1. Geschillen tussen SPRT ACCNT en de Consument die betrekking hebben op:
 • de totstandkoming van de Overeenkomst of,
 • de uitvoering van de Overeenkomst, kunnen zowel door de Consument als door SPRT ACCNT aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 1. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij SPRT ACCNT heeft ingediend.
 2. Een geschil dient uiterlijk binnen 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij SPRT ACCNT indiende bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de Consument en SPRT ACCNT, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.
 3. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is SPRT ACCNT aan deze keuze gebonden. Als SPRT ACCNT een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. SPRT ACCNT dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 4. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 21         Nakomingsgarantie

 1. NL Actief staat garant voor de nakoming van het bindend advies tenzij een van de partijen het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies  wordt dit bedrag door NL Actief aan de consument uitgekeerd onder de voorwaarde dat de consument tegelijkertijd met honorering van het beroep op de nakomingsgarantie zijn vordering uit hoofde van het bindend advies ter hoogte van het uitgekeerde bedrag cedeert aan NL Actief. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt de consument een bedrag van € 10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft NL Actief een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat De Consument het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering aan NL Actief over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van NL Actief de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument of de consument wordt aangeboden dat NL Actief in naam van de consument en op kosten van NL Actief de (buitengerechtelijke) incassoprocedure zal voeren, een en ander ter keuze van NL Actief.
 2. NL Actief verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de Geschillencommissie Sport en Beweging op zitting is behandeld, en op deze zitting in het geschil een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is:
 • aan SPRT ACCNT is surseance van betaling verleend;
 • SPRT ACCNT is failliet verklaard;
 • de bedrijfsactiviteiten van SPRT ACCNT zijn feitelijk beëindigd.

Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan NL Actief aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

Artikel 22         Wijzigingsbeding
NL Actief is gerechtigd de algemene leveringsvoorwaarden, in overleg met de Consumentenbond, te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen wordt de Consument op voorhand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW. SPRT ACCNT informeert de Consument minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum daarvan. Als de Consument de overeenkomst wil opzeggen naar aanleiding van de wijziging, dan moet hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum doen. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging door SPRT ACCNT in.

Artikel 23         Toepasselijk recht
Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.